- 651 Tk

Sustocap 500 mg

Tk 1550

Tk 899

(0)
- 20 Tk

IML Stethoscope

Tk 240

Tk 220

(0)
- 260 Tk
- 100 Tk
- 900 Tk

Analog Weight Machine - CAMRY

Tk 1700

Tk 800

(0)
- 201 Tk

Portable Ice Bag

Tk 400

Tk 199

(0)
- 700 Tk

Pulse Oximeter YP-1

Tk 1900

Tk 1200

(0)
- 650 Tk