- 900 Tk

Analog Weight Machine - CAMRY

Tk 1700

Tk 800

(0)
- 700 Tk

Pulse Oximeter YP-1

Tk 1900

Tk 1200

(0)
- 650 Tk
- 100 Tk
- 260 Tk
- 170 Tk
- 201 Tk

Portable Ice Bag

Tk 400

Tk 199

(0)
- 950 Tk
- 20 Tk

Vicks Vaporub - 25 ml

Tk 190

Tk 170

(0)
- 20 Tk

IML Stethoscope

Tk 240

Tk 220

(0)